Forretningsbetingelser privat

Version 2.10

1. Anvendelse

1.1 Disse forretningsbetingelser gælder for alle aktiviteter udført af Dansk Avis Omdeling A/S (dao) i forbindelse med forsendelse af pakker ved brug af en dao pakkelabel enten købt direkte hos dao eller hos en autoriseret 3. parts forhandler. Forretningsbetingelserne gælder for vores kunde, uanset om aktiviteterne bliver udført af dao eller en af vores distributionspartnere.
dao har CVR-nr. 26063892. EAN/GLN: 5790001965686 

1.2 Medmindre andet fremgår af forretningsbetingelserne, eller på anden måde er skriftligt aftalt mellem dao og kunden, vil reglerne i CMR-loven være gældende.

1.3 Forretningsbetingelserne gælder for pakker, som indleveres til forsendelse den 01.01.2020 og senere.

1.4 Da dao leverer i hele Danmark på fastland + øer er disse dækket af forretningsbetingelserne.


2. Transportydelsens omfang

2.1 Maksimum størrelser som dao distribuerer:

For daoHOME pakker
Max 3 kg.
Max. 55 cm. i længden
Max. omkreds + længde 120 cm

For daoSHOP pakker
Max. 10 kg.
Max. 60 cm. i længden
Max. omkreds + længde 200 cm.


2.2 Hvis en pakke overstiger maks. vægt/mål, vil dao sortere den fra og returnere pakken til afsender på dennes regning. Hvis en pakke over maks. vægt/mål sendes videre i dao-systemet, kan pakken blive faktureret som stykgods.

2.3 Ansvaret for pakken overtages af dao, når pakken er indleveret i en dao Pakkeshop i korrekt emballage jf. pkt. 3.

2.4 dao eller dao Pakkeshop kan afvise at modtage eller distribuere en pakke, som ikke er forsvarligt emballeret, eller ikke er egnet til pakkedistribution

2.5 dao kan foretage levering af pakker, enten ved at pakken leveres i postkassen, ved modtagers hoveddør eller i en dao Pakkeshop. dao betragter pakken som korrekt leveret, når pakken er afleveret i postkassen, ved modtagers hoveddør eller, når pakken er udleveret i en dao pakkeshop.

2.6 dao forbeholder sig retten til at levere til en anden dao Pakkeshop end én af kunden valgt. Hvis dao leverer pakken i en dao Pakkeshop, får modtager information om dette.
Efter 10 dage returnerer dao pakken til afsender.


3. Distribution

3.1 Kunden er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med en dao pakkelabel, eller dao indleveringskode købt via dao eller dao's samarbejdspartnere. Kunden accepterer at flere pakker, der er fastgjort til hinanden og kun har én label, ikke erstattes, hvis de kommer fra hinanden.
dao eller en af dao's Pakkeshops har ikke pligt til at foretage grundig kontrol af emballagen, og erstatter ikke beskadigede pakker, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

3.2 Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtigmærker og lignende.
Pakker skal emballeres forsvarligt så de kan transporteres via et transportbånd med et fald på 1 meter.

3.3 Porcelæn, glas, teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og andre skrøbelige varer, skal emballeres i en kraftig yderemballage (papkasser eller andet transportegnet emballage).
Den indre emballage skal bestå af tætsiddende, stødabsorberende materiale (ved teknisk udstyr skal det være formstøbt). Emballagen skal passe til indholdet. Alle hulrum skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet.
Kunden skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.4 Skade forårsaget af rystelser på interne komponenter, der ikke er fikseret optimalt under transporten, dækkes ikke af dao.

3.5 Glasemballerede varer og varer med flydende indhold, skal sendes i en yderemballage, der er velegnet til distribution med dao.
Der skal anvendes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger, og som absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne.
Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.6 Kunden er ansvarlig for at pakker med papir, billeder, plakater og lignende er pakket forsvarligt ind i stødabsorberende materiale herunder f.eks. paprør.

3.7 I tilfælde af skade på pakker, der risikerer at skade personer, materiel eller andre pakker, forbeholder dao sig retten til at destruere indholdet.

3.8 dao distribuerer ikke:
3.8.1 Farligt gods.

3.8.2 Levende eller døde dyr.

3.8.3 Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer samt våbenefterligninger, softguns mv.

3.8.4 Letfordærvelige varer, herunder fødevarer, frostvarer, planter mv.

3.8.5 Varer som har været påfyldt væsker eller som fortsat indeholder væsker (fx gearkasser og andre autodele)

3.8.6 Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande (fx kopiprodukter, snus, medicin, ulovlige rusmidler o.lign.)

3.8.7 Uemballeret gods eller gods, som ikke er egnet til pakkedistribution.

3.8.8 Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol.

3.8.9 Indhold, som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

3.8.10 Kontanter

3.9 dao kan afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om ovennævnte. Konstateres overtrædelser vil forsendelsen blive returneret til afsender mod betaling, eller overgivet til relevant myndighed.

3.10 Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres dao, dao's underleverandører eller andre kunder som følge af indhold nævnt under punkterne ovenfor og ethvert direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelig emballering, jf. pkt. 3.2-3.6.

3.11 dao eller en dao Pakkeshop er ikke forpligtet til at undersøge, om pakken indeholder varer oplistet i pkt. 3 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig.

3.12 dao gør særskilt opmærksom på, at samtlige befordringer, herunder befordring af genstande af særlig værdi, såsom men ikke begrænset til penge, checks, ihændehaverpapirer, værdifulde dokumenter, herunder pas, tilbud til licitation, noterede papirer, aktier og andre værdipapirer, ædelmetaller, herunder guld og sølv, smykker, værdifulde sten, elektrisk udstyr og Hi-fi-udstyr, kunst, glas, porcelæn, antikviteter, memory cards, usb-nøgler eller enhver anden form for ting til elektronisk opbevaring af data eller billeder, disketter, bånd og film er underlagt et begrænset ansvar. Derudover sker befordringen på Kundens/Afsenders risiko.

4. Betaling

4.1 Afsendelse af pakker via en dao Pakkeshop kan alene ske ved brug af en forudbetalt pakkelabel købt enten via dao eller en autoriseret tredjeparts forhandler.

4.2 dao refunderer ikke det allerede betalte beløb ved returnering af pakker.

4.3 Ved køb af pakkelabels gives samtykke til øjeblikkelig levering. Dermed bortfalder fortrydelsesretten under forbrugeraftaleloven.

5. Reklamation

5.1 Anmeldelse af skade/manko skal ske skriftligt til dao via dao's hjemmeside

5.2 Der gælder følgende frister for reklamation:

5.2.1 Ved skade på eller manko i indhold skal kunden eller modtager reklamere til dao inden for 5 dage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

5.2.2 Ved manglende eller forsinket levering skal kunden eller modtager reklamere til dao senest 6 måneder fra afsendelsesdato. dao må søge efter en pakke i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

5.3 dao skal have fotos af beskadigede pakker. Findes der ikke fotos, kan dao forlange, at modtager skal stille den beskadigede pakke klar til afhentning på leveringsadressen i original emballage. Er dette ikke muligt, mister kunden og/eller modtager retten til erstatning.

5.4 Hvis den beskadigede pakke flyttes fra leveringsadressen/modtagers adresse før det har været muligt for dao at besigtige pakken, bortfalder retten til erstatning

6. Uanbringeligt gods

6.1 dao sælger eller bortskaffer uanbringeligt gods (hvor det ikke har været muligt at fastslå rette ejermand) efter 90 dage.

7. Forældelse

7.1 Ved skade på eller manko i pakker skal der anlægges retssag mod dao inden 1 år fra leveringsdato.

7.2 I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod dao inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

8. Ansvar

8.1 dao er ansvarlig for pakken fra modtagelsen i en dao Pakkeshop (efter første scanning), og til pakken er leveret jf. pkt. 2.5 til pkt. 2.6, eller indtil dao berettiget afbryder distributionen.

8.2 dao’s ansvar er begrænset til følgende:

8.2.1 dao erstatter bortkomst eller beskadigelse af pakkens indhold med erstatning af pakkens dokumenterede kostpris ved bortkomsten, dog op til 1.000 kr. pr. pakke.

8.2.1.1 Værdiansættelse sker som følgende:

8.2.1.1.1 Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller den dokumenterede kostpris, hvor den laveste værdi er gældende.
Nye varer værdiansættes til den dokumenterede rene kostpris ( - fortjeneste) + fragt ekskl. Moms.

8.2.2 dao kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold nævnt i pkt. 3. Hvis tab i forbindelse med bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse skyldes handlinger eller undladelser fra kundens eller modtagers side, er dao under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

8.2.3 Ved forsinkelser på mere end 10 dage fra den forventede leveringsdato erstatter dao fragtprisen for den forsinkede pakke.

8.2.3.1 Hvis en bortkommet pakke fremskaffes inden for 15 hverdage fra accept af erstatning, fakturerer dao det erstattede beløb til kunden.
Varer, der fremskaffes efter accept af erstatning, returneres altid til kunden.

8.2.4 dao erstatter ikke skade på temperaturfølsomme varer, der beskadiges, går til grunde eller kvalitetsforringes, som følge af temperaturudsving.

8.2.5 dao erstatter ikke yderemballage.

8.2.6 dao erstatter ikke kontanter, gavekort, lodsedler, billetter, skrabelodder og lignende værdipapirer.

8.3 dao erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. dao er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer, cyberangreb m.v.

9. Persondata

9.1 Det er kundens ansvar at sikre, at de af dao ønskede persondata, er korrekte og lovligt kan anvendes af dao. Se i øvrigt hvad dao gør med persondata her.

10. Værneting

10.1 Alle tvister om disse forretningsbetingelser skal afgøres efter dansk ret.

10.2 Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister mellem dao og kunden i henhold til disse forretningsbetingelser, medmindre andet følger af ufravigelige regler.

Forretningsbetingelser erhverv

Version 2.10

1. Anvendelse

1.1 Disse forretningsbetingelser gælder for alle aktiviteter udført af Dansk Avis Omdeling A/S (dao). Forretningsbetingelserne gælder for vores kunde, uanset om aktiviteterne bliver udført af dao eller af en af vores Distributionspartnere. dao har CVR-nr. 26063892 . EAN/GLN: 5790001965686 

1.2 Medmindre andet er nævnt i disse forretningsbetingelser eller på anden måde aftalt mellem dao og kunden, vil reglerne i CMR-loven være gældende.

2. Transportydelsens omfang

2.1 Hvis en pakke overstiger maks. vægt/mål, kan dao sortere den fra og returnere pakken til afsender på dennes regning.Hvis en pakke over maks. vægt/mål sendes videre i dao-systemet, kan pakken blive faktureret som stykgods.

2.2 dao tilrettelægger og gennemfører afhentning, sortering og distribution af pakker, med mindre andet er aftalt

2.3 dao afhenter pakkerne hos kunden, og ansvaret for pakkerne overgår til dao når pakkerne scannes som indgået eller modtaget til dao’s distributionsanlæg, medmindre andet er aftalt.

2.4 dao betragter pakken som værende korrekt leveret, når pakken er afleveret i postkassen, ved modtagers hoveddør eller når pakken er udleveret fra en dao pakkeshop

2.5 Hvis dao indleverer pakken i en dao Pakkeshop får modtager information om dette. Er pakken ikke afhentet efter 10 dage returnerer dao pakken til afsender.

2.6 Returnering, genlevering og omadressering af pakken kan medføre en ekstra omkostning.

2.7 dao forbeholder sig ret til at levere til en anden dao Pakkeshop end den af kunden evt. valgte.

2.8 dao kan afvise eller returnere en pakke, som ikke er forsvarlig emballeret, eller ikke egnet til pakkedistribution.

3. Distribution

3.1 Minimum og maksimum størrelse og vægt på pakker, som dao distribuerer:

For daoHOME pakker
Max 3 kg.
Max 55 cm. i længden
Max omkreds + længde 120 cm.


For daoSHOP pakker
Max 10 kg.
Max 60 cm. i længden
Max omkreds + længde 200 cm.

3.2 Kunden er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med en fyldestgørende label. Kunden accepterer, at flere pakker, der er fastgjort til hinanden, og kun har én label, ikke erstattes, hvis de kommer fra hinanden.
dao foretager ikke emballagekontrol og erstatter ikke beskadigelser på pakker, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

3.3 Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage ekstra hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtigmærker og lignende.

3.4 Porcelæn, glas, teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og andre skrøbelige varer skal emballeres i en kraftig yderemballage (papkasser eller andet transportegnet emballage).
Den indre emballage skal bestå af tætsiddende, stødabsorberende materiale (ved teknisk udstyr skal det være formstøbt).

3.6 dao distribuerer ikke:

3.6.1 Farligt gods.

3.6.2 Levende eller døde dyr.

3.6.3 Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer samt våbenefterligninger, soft guns mv.

3.6.4 Letfordærvelige varer, herunder fødevarer, frostvarer, planter mv.

3.6.5 Varer, som har været påfyldt væsker eller som fortsat indeholder væsker (fx gearkasser og andre autodele).

3.6.6 Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande (fx kopiprodukter, snus, medicin, ulovlige rusmidler, o.lign.)

3.6.7 Uemballeret gods eller gods, som ikke er egnet til pakkedistribution.

3.6.8 Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol.

3.6.9 Indhold, som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

3.6.10 Kontanter

3.7 dao kan uden varsel afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om overtrædelse af ovennævnte.

3.8 Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres dao, dao's evt. distributionspartnere eller andre kunder som følge af forhold nævnt under punkterne ovenfor.

3.9 dao er ikke forpligtet til at undersøge, om pakker indeholder varer oplistet i pkt. 3.6 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig.

4. Betaling

4.1 Forsendelse sker iht. gældende pris- og gebyrliste medmindre dao og kunden har indgået en samarbejdsaftale. Prislisten kan til enhver tid rekvireres hos dao.

4.2 Medmindre andet er aftalt, skal betaling skal ske 14 dage fra fakturadato.

4.3 Kunden må ikke foretage modregning i dao fakturaer.

5. Tilbageholdsret

5.1 dao har tilbageholds- og panteret i varer for alle ubetalte omkostninger, som kunden eller modtageren ikke har betalt til dao.

5.2 Betales disse omkostninger ikke, kan dao på betryggende vis sælge varer, så de ubetalte omkostninger bliver dækket. dao skal, så vidt muligt og i god tid, informere kunden om disse planlagte handlinger.

6. Reklamation

6.1 Anmeldelse af skader/manko skal ske skriftligt til dao

6.2 Der gælder følgende frister for reklamation:

6.2.1 Ved skade på eller manko i indhold, skal kunden reklamere til dao inden for 5 dage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

6.2.2 Ved manglende eller forsinket levering skal kunden eller modtager reklamere til dao. dao må søge efter en pakke i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

6.3 dao skal have fotos af beskadigede pakker, eller dao kan forlange, at modtager skal stille den beskadigede pakke klar til afhentning på leveringsadressen i original emballage. Er dette ikke muligt mister kunden og/eller modtager retten til erstatning.

6.4 Hvis en beskadiget pakke flyttes fra leveringsadressen/modtagers adresse før det har været muligt for dao at besigtige pakken (jf. pkt. 6.3) bortfalder retten til erstatning.

7. Uanbringeligt gods

7.1 dao sælger eller bortskaffer uanbringeligt gods (hvor det ikke har været muligt at fastslå rette ejermand) efter 90 dage.

8. Forældelse

8.1 Ved skade på eller manko i pakker skal der anlægges retssag mod dao inden 1 år fra leveringsdato, som regnes i henhold til pkt. 2.3.

8.2 I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod dao inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 dao er ansvarlig for pakken fra dao’s modtagelse af pakken (mod kvittering eller scanning), til pakken er leveret jf. pkt. 2.3, eller indtil dao berettiget afbryder forsendelsen.

9.2 dao's ansvar er begrænset til følgende:

9.2.1 dao erstatter bortkomst eller beskadigelse af pakkens indhold med erstatning af pakkens dokumenterede værdi ved bortkomsten, dog op til 1.000 kr. pr. pakke.

9.2.1.1 Værdiansættelse sker som følger:

9.2.1.1.1 Nye varer værdiansættes til den dokumenterede kostpris ekskl. moms.

9.2.1.1.2 Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller den dokumenterede kostpris, hvor den laveste værdi er gældende.

9.2.2 For forsendelser, der falder uden for dao's pakkedefinition, er dao ikke erstatningsansvarlig.

9.2.3 dao kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, der skyldes kundens forhold herunder mangelfuld emballering mv. Hvis tab i forbindelse med bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse skyldes handlinger eller undladelser fra kundens eller modtagers side, er dao under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

9.2.4 Ved forsinkelser på mere end 10 dage fra den forventede leveringsdato erstatter dao fragtprisen for den forsinkede pakke.

9.2.4.1 Hvis en bortkommet pakke fremskaffes inden for 15 hverdage fra accept af erstatning, fakturerer dao det erstattede beløb til kunden. Varer, der fremskaffes efter accept af erstatning, returneres altid til kunden.

9.2.5 dao erstatter ikke skade på temperaturfølsomme varer, der beskadiges, går til grunde eller kvalitetsforringes, som følge af temperaturudsving.

9.2.6 dao erstatter ikke yderemballage.

9.2.7 dao erstatter ikke kontanter, gavekort, lodsedler, billetter, skrabelodder og lignende værdipapirer.

9.3 dao erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. dao er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer, cyberangreb m.v.

9.4 Udbetaling af erstatning for hel/delvis bortkomst kan betinges af, at modtager underskriver en erklæring på tro og love om ikke at have modtaget den pågældende pakke.

10. Persondata

10.1 Det er kundens ansvar at sikre, at de af dao ønskede persondata, er korrekte og lovligt kan overdrages til dao. Se i øvrigt hvad dao gør med persondata her.

11. Øvrigt

11.1 Alle tvister om samarbejdsaftalen samt om disse forretningsbetingelser skal afgøres efter dansk ret.

11.2 I tilfælde af lovlig varslet konflikt, krigslignende forhold, ekstreme vejrforhold eller andre forhold, som vil kunne betegnes som force majeure er begge parter midlertidigt fritaget fra at opfylde forretningsbetingelserne.

11.3 Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister om disse forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt med kunden i en samarbejdsaftale eller lignende.  

Tillæg daoFOOD

1. Anvendelsesområde og definitioner

1.1 I tillæg til det i Samarbejdsaftalen og Dansk Avis Omdeling A/S’ Forretningsbetingelser for Pakkebefordring anførte, gælder ved Dansk Avis Omdeling A/S’ Pakkebefordring af Pakker indeholdende fødevarer dette tillæg om transport af fødevarer (herefter ”Tillægget”). I tilfælde af uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i Tillægget og bestemmelserne i Dansk Avis Omdeling A/S’ Forretningsbetingelser for Pakkebefordring, har bestemmelserne i Tillægget forrang. 

1.2 De i Dansk Avis Omdeling A/S’ Forretningsbetingelser for Pakkebefordring angivne definitioner finder tillige anvendelse på Tillægget, med mindre det pågældende begreb er defineret anderledes i Tillægget. 

1.3 Pakker med fødevarer leveres til Modtagere i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland) med undtagelse af Modtagere på ikke brofaste øer. 

2. Servicekrav

2.1 Servicekravet for Pakkebefordringer af Pakker indeholdende fødevarer er aflevering til Modtagers oplyste leveringsadresse. 

3. Krav til pakker

3.1 Indhold og holdbarhed

3.1.1 En Pakke må gerne indeholde fødevarer, herunder letfordærvelige fødevarer, hvis dette på forhånd er aftalt med og meddelt til Dansk Avis Omdeling A/S og forudsat at fødevarerne er korrekt  emballeret, herunder passivt kølet i henhold til gældende regler for transport og midlertidig opbevaring af fødevarer, hvorunder der ikke sker aktiv køling af fødevarerne.

3.1.2 Kunden skal i Transportordren oplyse de enkelte fødevarers sidste anvendelsesdato/bedst før/mindst holdbar til-dato. Holdbarheden af samtlige fødevarer i en Pakke skal minimum overstige det planlagte omdelingstidspunkt med 10 timer. 

3.1.3 Dansk Avis Omdeling A/S kan afvise eller afbryde befordringen ved mistanke om, at ovennævnte krav ikke er overholdt. Dansk Avis Omdeling A/S kan efter forholdene endvidere aflæsse, uskadeliggøre, tilintetgøre eller bortskaffe en sådan Pakke uden pligt til at betale erstatning. Aflæsning, uskadeliggørelse, tilintetgørelse eller bortskaffelse sker for Kundens regning og risiko. 

3.2 Emballage og mærkning

3.2.1 Det er Afsenders ansvar, at fødevarer i en Pakke er emballeret, herunder evt. passivt kølet på en måde, der sikrer overholdelse af gældende lovgivning, herunder lovpligtige temperaturkrav til fødevarer under hele Pakkebefordringen indtil udlevering af Pakken til Modtager, uden at der foretages nogen form for aktiv køling i Dansk Avis Omdeling A/S’ bygninger og køretøjer. Kunden er ansvarlig for sikring af eventuel dokumentation herfor.

3.2.2 Pakken skal være lukket på alle sider, og der skal være tape eller strips omkring Pakken, der indeholder fødevarer. Emballagen skal videre sikre, at Pakkens indhold, uanset om det måtte være intakt eller itu, ikke kan forårsage skade på andre Pakker, tredjemand, tredjemands faste ejendom og løsøre, på Dansk Avis Omdeling A/S’ personale, transportudstyr, faste ejendom og løsøre. 

3.2.3 I Pakken skal alle fødevarer være forsvarligt pakket og placeret, så fødevarerne ikke ligger løse med risiko for beskadigelse under Pakkebefordringen. Sårbare varer som bær, æg mv. skal beskyttes særlig i Pakken.
Al glas, herunder flasker, skal være fikseret i Pakken eller have placeret karton/beskyttelsesnet eller lignende mellem sig og Pakkens øvrige indhold. 

3.2.4 Pakker med fødevarer skal kunne stables og tåle stød, tryk og rystelser. 

3.2.5 Paller med fødevarer skal være mærket med et fødevaremærke. Fødevaremærket fås hos Dansk Avis Omdeling A/S. 

3.2.6 Dansk Avis Omdeling A/S er ikke forpligtet til at kontrollere emballagen, herunder en evt. passiv køling af fødevarerne i Pakken. Såfremt Dansk Avis Omdeling A/S ved indleveringen eller under omdelingen af en Pakke indeholdende fødevarer opdager, at fødevarerne ikke er emballeret forsvarligt og/eller tilstrækkelig kølet, er Dansk Avis Omdeling A/S berettiget til at afbryde befordringen. Dansk Avis Omdeling A/S kan efter forholdene aflæsse, uskadeliggøre, tilintetgøre eller bortskaffe en sådan Pakke  uden pligt til at betale erstatning. Aflæsning, uskadeliggørelse, tilintetgørelse eller bortskaffelse sker for Kundens regning og risiko. 

4. Aflevering af Pakker med fødevarer i

4.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, afleveres Pakken så nær hoveddøren på leveringsadressen, som adgangsforholdene tillader. Kunden skal sørge for, at Modtager har accepteret at Pakken kan henstilles på Modtagers adresse. 

4.2 Kunden skal i Transportordren angive, om der skal benyttes nøgle med henblik på aflevering af Pakken i Modtagers postkasse/brevsprække/alternativt i en pose på Modtagers dør eller om der er fri og uhindret adgang til Modtagers dør om natten. Ifald der skal benyttes nøgle, skal Kunden sikre, at Dansk Avis Omdeling A/S får en sådan udleveret. Kunden skal sørge for, at Modtager har accepteret at Dansk Avis Omdeling A/S får udleveret nøglen. 

4.3 Er det ikke muligt at Aflevere Pakken til Modtager, herunder henstille Pakken på Modtagers adresse, for eksempel på grund af løsgående hunde, manglende snerydning/grusning eller en aflåst opgang, hvortil Kunden ikke har sikret Dansk Avis Omdeling A/S en nøgle, vil Pakken blive behandlet som uanbringelig, jf. nedenfor. Dansk Avis Omdeling A/S tilstræber dog inden da at kontakte Afsender med henblik på at aftale, hvordan Pakken på anden vis kan afleveres. Dansk Avis Omdeling A/S er dog ikke forpligtet hertil. 

5. Uanbringelige Pakker

5.1 Uanbringelige Pakker indeholdende letfordærvelige fødevarer destrueres på Kundens regning. 

5.2 Uanbringelige Pakker indeholdende fødevarer, der ikke er temperaturfølsomme, returneres til Kunden på dennes regning. 

6. Afsenderen og Kundens erstatningsansvar

6.1 Afsenderen og/eller Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert tab, såvel direkte som indirekte, som påføres Dansk Avis Omdeling A/S, dennes underleverandører, andre Kunder, Afsendere, Modtagere eller tredjemænd som følge af, at en pakkes indhold, emballering og/eller evt. passive køling ikke overholder kravene til indhold, emballage og evt. køling i disse Forretningsbetingelser eller gældende lovgivning. Dette gælder også i forhold til evt. bøder, som Dansk Avis Omdeling A/S og/eller dennes underleverandører måtte blive idømt af for eksempel  fødevaremyndighederne som følge af forhold, som Kunden er ansvarlig for, for eksempel hvis den anvendte emballage og/eller evt. passive køling ikke er egnet eller tilstrækkelig til  at sikre overholdelse af gældende temperaturkrav for fødevarerne under transport, mens Pakken er i Dansk Avis Omdeling A/S’ varetægt. 

7. Erstatning

7.1 Erstatning ved bortkomst og beskadigelse

7.1.1 Dansk Avis Omdeling A/S er erstatningspligtig for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af pakkens indhold, eller beskadigelse af pakker, hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, der kan tilregnes Dansk Avis Omdeling A/S. 

7.1.2 Dansk Avis Omdeling A/S yder ikke erstatning, hvis Afsender ikke har overholdt kravene i dette Tillæg og/eller gældende lovgivning til emballering, herunder evt. passiv køling. Dansk Avis Omdeling A/S’ erstatningspligt bortfalder desuden, hvis Afsender eller Modtager har begået fejl eller forsømmelse af betydning for bortkomsten eller beskadigelsen. 

7.1.3 Der ydes alene erstatning for den bortkomne tings værdi på skadestidspunktet eller den værdiforringelse, der er sket ved beskadigelsen af pakken. Der ydes ikke erstatning for hverken Kundens, Afsenders, Modtagers eller tredjemands tab af avance, for afsavn, driftstab, kurstab eller for andre indirekte følger af skaden. Erstatning for bortkomst, herunder helt eller delvist tab af indhold, eller beskadigelse kan maksimalt udgøre kr. 1000 per forsendelse.

7.1.4 Pakker der distribueres på FOOD-netværket, der klassificeres som værende letfordærvelige, erstattes op til kr. 500 i kostpris inkl. fragt, med mindre andet er aftalt. Andre forsendelser der distribueres på FOOD-netværket, som ikke regnes som værende letfordærvelige, erstattes fortsat med op til kr. 1000 i kostpris inkl. fragt, med mindre andet er aftalt.