Handelsbetingelser privat

1. Anvendelse

1.1 Disse forretningsbetingelser gælder for alle aktiviteter udført af Dansk Avisomdeling A/S (dao) i forbindelse med forsendelse af pakker ved brug af en dao pakkelabel enten købt direkte hos dao eller hos en 3. part. Forretningsbetingelserne gælder for vores kunde, uanset om aktiviteterne bliver udført af dao eller en af vores distributionspartnere. dao har CVR-nr. 26063892 . EAN/GLN: 5790001965686 

1.2 Medmindre andet fremgår af forretningsbetingelserne, eller på anden måde er aftalt mellem dao og kunden, vil reglerne i CMR-loven være gældende.

1.3 Forretningsbetingelserne gælder for pakker, som indleveres til forsendelse den 01.01.2020 og senere.


2. Transportydelsens omfang

2.1 Maksimum størrelser som dao distribuerer:
• For daoHOME pakker
Max 3 kg.
Max 40 cm. i længden
Max omkreds + længde 120 cm.


• For daoSHOP pakker
Max 10 kg.
Max 60 cm. i længden
Max omkreds + længde 200 cm.


2.2 Pakker der overstiger dao's maxmål og/eller vægt, vil blive sorteret fra. dao kan viderefragte pakken på afsenders regning.

2.3 dao overtager ansvaret, når pakken er scannet indleveret i en dao Pakkeshop.

2.4 dao eller dao Pakkeshop kan afvise at modtage og distribuere en pakke, som ikke er forsvarligt emballeret, eller ikke er egnet til pakkedistribution

2.5 dao kan foretage levering af pakker, enten ved at pakken leveres i postkassen, ved modtagers hoveddør eller i en dao Pakkeshop. dao betragter pakken som korrekt leveret, når pakken er afleveret i postkassen, ved modtagers hoveddør eller, når pakken er udleveret i en dao pakkeshop

2.6 dao forbeholder sig retten til at levere til en anden dao Pakkeshop end én af kunden valgt. Hvis dao leverer pakken i en dao Pakkeshop, får modtager information om dette. Efter 10 dage returnerer dao pakken til afsender.


3. Distribution

3.1 Kunden er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med en dao pakkelabel, eller dao indleveringskode købt via dao eller dao's samarbejdspartner. Kunden accepterer at flere pakker, der er fastgjort til hinanden og kun har én label ikke erstattes, hvis de kommer fra hinanden. dao eller en dao Pakkeshop har ikke pligt til at foretage grundig kontrol af emballagen, og erstatter ikke beskadigede pakker, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

3.2 Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtigmærker og lignende.

3.3 Porcelæn, glas, teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og andre skrøbelige varer, skal emballeres i en kraftig yderemballage (papkasser eller andet transportegnet emballage). Den indre emballage skal bestå af tætsiddende, stødabsorberende materiale (ved teknisk udstyr skal det være formstøbt). Emballagen skal passe til indholdet. Alle hulrum skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet. Kunden skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.4 Skade forårsaget af rystelser på interne komponenter, der ikke er fikseret optimalt under transporten, dækkes ikke af dao.

3.5 Glasemballerede varer og varer med flydende indhold, skal sendes i en yderemballage, der er velegnet til distribution med dao. Der skal anvendes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger, og som absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.5.1 I tilfælde af skade på pakker, der risikerer at skade personer, materiel eller andre pakker, forbeholder dao sig retten til, at destruere indholdet.


3.6 dao distribuerer ikke:
3.6.1 Farligt gods.

3.6.2 Levende eller døde dyr.

3.6.3 Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer samt våbenefterligninger, soft guns mv.

3.6.4 Letfordærvelige varer, herunder fødevarer, frostvarer, planter mv.

3.6.5 Varer som har været påfyldt væsker eller som fortsat indeholder væsker (fx gearkasser og andre autodele).

3.6.6 Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande (fx kopiprodukter, snus, medicin, ulovlige rusmidler o.lign.).

3.6.7 Uemballeret gods eller gods, som ikke er egnet til pakkedistribution.

3.6.8 Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol..

3.6.9 Indhold, som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

3.6.10 Kontanter

3.7 dao kan afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om ovennævnte. Konstateres overtrædelser vil forsendelsen blive returneret til afsender mod betaling, eller overgivet til relevant myndighed.

3.8 Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres dao, dao's underleverandører eller andre kunder som følge af indhold nævnt under pkt. 3.6 og ethvert direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelig emballering, jf. pkt. 3.2-3.5.

3.9 dao eller en dao Pakkeshop er ikke forpligtet til at undersøge, om pakken indeholder varer oplistet i pkt. 3.6 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig.


4. Betaling

4.1 Afsendelse af pakker via en dao Pakkeshop kan alene ske ved brug af en forudbetalt pakkelabel købt enten via dao eller en tredjepart.

4.2 dao refunderer ikke det allerede betalte beløb ved returnering af pakker.

4.3 Ved køb af pakkelabels gives samtykke til øjeblikkelig levering. Dermed bortfalder fortrydelsesretten under forbrugeraftaleloven.

5. Reklamation

5.1 Anmeldelse af skade/manko skal ske skriftligt til dao via dao's hjemmeside

5.2 Der gælder følgende frister for reklamation:

5.2.1 Ved skade på eller manko i indhold skal kunden eller modtager reklamere til dao inden for 5 dage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

5.2.2 Ved manglende eller forsinket levering skal kunden eller modtager reklamere til dao senest 1 år fra afsendelsesdato. dao må søge efter en pakke i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

5.3 dao skal have fotos af beskadigede pakker. Findes der ikke fotos, kan dao forlange, at modtager skal stille den beskadigede pakke klar til afhentning på leveringsadressen i original emballage. Er dette ikke muligt, mister kunden og/eller modtager retten til erstatning.

5.4 Hvis den beskadigede pakke flyttes fra leveringsadressen/modtagers adresse før det har været muligt for dao at besigtige pakken, bortfalder retten til erstatning.

6. Uanbringeligt gods

6.1 dao sælger eller bortskaffer uanbringeligt gods (hvor det ikke har været muligt at fastslå rette ejermand) efter 90 dage.

7. Forældelse

7.1 Ved skade på eller manko i pakker skal der anlægges retssag mod dao inden 1 år fra leveringsdato.

7.2 I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod dao inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

8. Ansvar

8.1 dao er ansvarlig for pakken fra modtagelsen i en dao Pakkeshop (efter første scanning), og til pakken er leveret jf. pkt. 2.5 til pkt. 2.6, eller indtil dao berettiget afbryder distributionen.

8.2 dao’ ansvar er begrænset til følgende:

8.2.1 dao erstatter bortkomst eller beskadigelse med maks. 1.000 kr. pr. pakke. Erstatningsbeløbet kan dog maksimalt udgøre pakkens dokumenterede værdi på det tidspunkt dao erklærer pakken bortkommet.

8.2.1.1 Værdiansættelse sker som følgende:

8.2.1.1.1 Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller den dokumenterede kostpris, hvor den laveste værdi er gældende.

8.2.2 dao kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold nævnt i pkt. 3. Hvis tab i forbindelse med bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse skyldes handlinger eller undladelser fra kundens eller modtagers side, er dao under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

8.2.3 Ved forsinkelse erstatter dao kun fragtprisen for den forsinkede pakke. dao erstatter kun ved forsinkelser på mere end 10 dage fra den forventede leveringsdato.

8.2.4 dao erstatter ikke skade på temperaturfølsomme varer, der beskadiges, går til grunde eller kvalitetsforringes, som følge af temperaturudsving.

8.2.5 dao erstatter ikke yderemballage.

8.2.6 dao erstatter ikke kontanter, gavekort, lodsedler, billetter, skrabelodder og lignende værdipapirer.

8.3 dao erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. dao er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer, cyberangreb m.v.

9. Persondata

9.1 Det er kundens ansvar at sikre, at de af dao ønskede persondata, er korrekte og lovligt kan anvendes af dao. Se i øvrigt hvad dao gør med persondata her.

10. Værneting

10.1 Alle tvister om disse forretningsbetingelser skal afgøres efter dansk ret.

10.2 Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister mellem dao og kunden i henhold til disse forretningsbetingelser, medmindre andet følger af ufravigelige regler.

Handelsbetingelser erhverv

1. Anvendelse

1.1 Disse forretningsbetingelser gælder for alle aktiviteter udført af Dansk Avisomdeling A/S (dao). Forretningsbetingelserne gælder for vores kunde, uanset om aktiviteterne bliver udført af dao eller af en af vores Distributionspartnere. dao har CVR-nr. 26063892 . EAN/GLN: 5790001965686 

1.2 Medmindre andet er nævnt i disse forretningsbetingelser eller på anden måde aftalt mellem dao og kunden, vil reglerne i CMR-loven være gældende.

2. Transportydelsens omfang

2.1 dao tilrettelægger og gennemfører afhentning, sortering og distribution af pakker, med mindre andet er aftalt

2.2 dao afhenter pakkerne hos kunden, og ansvaret for pakkerne overgår til dao når pakkerne scannes som indgået eller modtaget til dao’s distributionsanlæg, medmindre andet er aftalt.

2.3 dao betragter pakken som værende korrekt leveret, når pakken er afleveret i postkassen, ved modtagers hoveddør eller, når pakken er udleveret fra en dao pakkeshop

2.4 Hvis dao indleverer pakken i en dao Pakkeshop får modtager information om dette. Er pakken ikke afhentet efter 10 dage returnerer dao pakken til afsender.

2.5 Returnering, genlevering og omadressering af pakken kan medføre en ekstra omkostning.

2.6 dao forbeholder sig ret til at levere til en anden dao Pakkeshop end den af kunden evt. valgte.

2.7 dao kan afvise eller returnere en pakke, som ikke er forsvarlig emballeret, eller ikke egnet til pakkedistribution.

3. Distribution

3.1 Minimum og maksimum størrelse og vægt på pakker, som dao distribuerer:

• For daoHOME pakker
Max 3 kg.
Max 40 cm. i længden
Max omkreds + længde 120 cm.


• For daoSHOP pakker
Max 10 kg.
Max 60 cm. i længden
Max omkreds + længde 200 cm.

3.2 Kunden er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med en fyldestgørende label. Kunden accepterer, at flere pakker, der er fastgjort til hinanden, og kun har én label, ikke erstattes, hvis de kommer fra hinanden. dao foretager ikke emballagekontrol og erstatter ikke beskadigelser på pakker, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.

3.3 Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage ekstra hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtigmærker og lignende.

3.4 Porcelæn, glas, teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og andre skrøbelige varer skal emballeres i en kraftig yderemballage (papkasser eller andet transportegnet emballage). Den indre emballage skal bestå af tætsiddende, stødabsorberende materiale (ved teknisk udstyr skal det være formstøbt).

 

3.6 dao distribuerer ikke:

3.6.1 Farligt gods.

3.6.2 Levende eller døde dyr.

3.6.3 Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer samt våbenefterligninger, soft guns mv.

3.6.4 Letfordærvelige varer, herunder fødevarer, frostvarer, planter mv.

3.6.5 Varer, som har været påfyldt væsker eller som fortsat indeholder væsker (fx gearkasser og andre autodele).

3.6.6 Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande (fx kopiprodukter, snus, medicin, ulovlige rusmidler, o.lign.)

3.6.7 Uemballeret gods eller gods, som ikke er egnet til pakkedistribution.

3.6.8 Afgiftspligtige varer som f.eks. cigaretter, tobak og alkohol.

3.6.9 Indhold, som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

3.6.10 Kontanter

3.7 dao kan uden varsel afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om overtrædelse af ovennævnte.

3.8 Kunden er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres dao, dao's evt. distributionspartnere eller andre kunder som følge af forhold nævnt under punkterne ovenfor.

3.9 dao er ikke forpligtet til at undersøge, om pakker indeholder varer oplistet i pkt. 3.6 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig.

4. Betaling

4.1 Forsendelse sker iht. gældende pris- og gebyrliste medmindre dao og kunden har indgået en samarbejdsaftale. Prislisten kan til enhver tid rekvireres hos dao.

4.2 Betaling skal ske 14 dage dage fra fakturadato.

4.3 Kunden må ikke foretage modregning i dao fakturaer.

5. Tilbageholdsret

5.1 dao har tilbageholds- og panteret i varer for alle ubetalte omkostninger, som kunden eller modtageren ikke har betalt til dao.

5.2 Betales disse omkostninger ikke, kan dao på betryggende vis sælge varer, så de ubetalte omkostninger bliver dækket. dao skal, så vidt muligt og i god tid, informere kunden om disse planlagte handlinger.

6. Reklamation

6.1 Anmeldelse af skader/manko skal ske skriftligt til dao

6.2 Der gælder følgende frister for reklamation:

6.2.1 Ved skade på eller manko i indhold, skal kunden reklamere til dao inden for 5 hverdage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

6.2.2 Ved manglende eller forsinket levering skal kunden eller modtager reklamere til dao. dao må søge efter en pakke i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

6.3 dao skal have fotos af beskadigede pakker, eller dao kan forlange, at modtager skal stille den beskadigede pakke klar til afhentning på leveringsadressen i original emballage. Er dette ikke muligt mister kunden og/eller modtager retten til erstatning.

6.4 Hvis en beskadiget pakke flyttes fra leveringsadressen/modtagers adresse før det har været muligt for dao at besigtige pakken (jf. pkt. 6.3) bortfalder retten til erstatning.

8. Forældelse

8.1 Ved skade på eller manko i pakker skal der anlægges retssag mod dao inden 1 år fra leveringsdato, som regnes i henhold til pkt. 2.2.

8.2 I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod dao inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 dao er ansvarlig for pakken fra daos modtagelse af pakken (mod kvittering eller scanning), til pakken er leveret jf. pkt. 2.2, eller indtil dao berettiget afbryder forsendelsen.

9.2 dao's ansvar er begrænset til følgende:

9.2.1 dao erstatter bortkomst eller beskadigelse med maks. 1.000 kr. inkl. fragt medmindre andet er aftalt. Erstatningsbeløbet kan dog maksimalt udgøre pakkens dokumenterede værdi.

9.2.1.1 Værdiansættelse sker som følger:

9.2.1.1.1 Nye varer værdiansættes til den dokumenterede kostpris ekskl. moms.

9.2.1.1.2 Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller den dokumenterede kostpris, hvor den laveste værdi er gældende.

9.2.2 For forsendelser, der falder uden for dao's pakkedefinition, er dao ikke erstatningsansvarlig.

9.2.3 dao kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, der skyldes kundens forhold herunder mangelfuld emballering mv. Hvis tab i forbindelse med bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse skyldes handlinger eller undladelser fra kundens eller modtagers side, er dao under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

9.2.6 Ved forsinkelse erstatter dao kun fragtprisen for den forsinkede pakke. dao erstatter kun ved forsinkelser på mere end 10 hverdage fra den forventede leveringsdato.

9.2.7 dao erstatter ikke skade på temperaturfølsomme varer, der beskadiges, går til grunde eller kvalitetsforringes, som følge af temperaturudsving.

9.2.8 dao erstatter ikke yderemballage.

9.2.9 dao erstatter ikke kontanter, gavekort, lodsedler, billetter, skrabelodder og lignende værdipapirer

9.3 dao erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. dao er ikke ansvarlig for tab som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer, cyberangreb m.v.

9.4 Udbetaling af erstatning for hel/delvis bortkomst kan betinges af, at modtager underskriver en erklæring på tro og love om ikke at have modtaget den pågældende pakke.

10. Persondata

10.1 Det er kundens ansvar at sikre, at de af dao ønskede persondata, er korrekte og lovligt kan overdrages til dao.

11. Øvrigt

11.1 Alle tvister om samarbejdsaftalen samt om disse forretningsbetingelser skal afgøres efter dansk ret.

11.2 I tilfælde af lovlig varslet konflikt, krigslignende forhold, ekstreme vejrforhold eller andre forhold, som vil kunne betegnes som force majeure er begge parter midlertidigt fritaget fra at opfylde forretningsbetingelserne.

11.3 Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister om disse forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt med kunden i en samarbejdsaftale eller lignende.