Handelsbetingelser

Gældende pr. 1. november 2023

1. Anvendelse

1.1 Disse Handelsbetingelser gælder for alle aktiviteter udført af Dansk Avis Omdeling A/S (herefter dao) i forbindelse med distribution af pakker ved brug af en dao-label enten købt direkte hos dao eller hos en autoriseret 3. parts forhandler. Handelsbetingelserne gælder for vores afsender, uanset om aktiviteterne bliver udført af dao eller en af vores samarbejdspartnere.

1.2 Medmindre andet fremgår af disse Handelsbetingelser, eller på anden måde er skriftligt aftalt mellem dao og afsender, vil reglerne i NSAB2015 være gældende.


2. Distributionsydelsens omfang

2.1 dao tilrettelægger og gennemfører sortering og distribution af:

Pakker leveret som daoHOME eller afhentet med daoPICKUP
Vægt: maks. 5 kg
Længde: maks. 55 cm
Omkreds + længde: maks. 120 cm

Pakker leveret som daoSHOP 
Vægt: maks. 15 kg
Længde: maks. 80 cm
Omkreds + længde: maks. 240 cm

Pakker sendt som daoGLOBAL

Vægt: maks. 10 kg
Længde: maks. 80 cm
Omkreds + længde: maks. 240 cm

Vær opmærksom på, at pakken minimum skal måle 10 x 15 x 1 cm.

2.2 Hvis en pakke overstiger maks. vægt/mål, kan dao sortere den fra og returnere pakken til afsender på dennes regning. Hvis en pakke, der overstiger maks. vægt/mål, sendes videre i dao’s system, kan dette medføre en ekstra afregning.
2.2.1 Hvis en pakke bestilt som daoHOME overstiger maks. vægt/mål for en sådan, kan dao omdirigere pakken til levering i en daoSHOP.

2.3 dao kan afvise at modtage eller distribuere en pakke, som ikke er forsvarligt emballeret eller ikke er egnet til pakkedistribution.

2.4 dao betragter pakken som korrekt leveret, når pakken er afleveret i postkassen, ved modtagers hoveddør eller udleveret fra en daoSHOP.
2.4.1 Hvis dao vurderer, at en pakke ikke kan blive leveret på en hjemmeadresse på forsvarlig vis, forbeholder dao sig retten til at omdirigere pakken til levering i en daoSHOP.

2.5 dao forbeholder sig retten til at levere til en anden daoSHOP end den af afsender valgte. Når dao leverer pakken i en daoSHOP, får modtager information herom. Efter 7 dage returnerer dao ikke afhentede pakker til afsender.

2.6 For pakker afsendt på en erhvervsaftale kan returnering, genlevering og omadressering medføre en ekstra afregning.


3. Distribution

3.1 Afsender er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering samt mærkning med en dao-label eller en daoE-LABEL kode købt via dao (hjemmeside eller dao app) eller dao's samarbejdspartnere. Afsender accepterer, at flere pakker, der er fastgjort til hinanden og kun har én label, ikke erstattes, hvis de kommer fra hinanden. Sker dette erstatter dao kun pakken, der er mærket med dao-label.
dao foretager ikke kontrol af emballagen og erstatter ikke beskadigede pakker, hvis det vurderes, at emballeringen ikke var tilstrækkelig og forsvarlig.
3.1.1 Label må ikke bukkes om pakkens kant eller påsættes pakken, så stregkode og tekst ikke kan læses/scannes.

3.2 Pakker skal være emballeret, så de kan behandles i et automatisk sorteringsanlæg, hvor det ikke er muligt at tage hensyn til pileafmærkninger, glasmærker, forsigtigmærker og lignende.
3.2.1 Pakker skal kunne modstå et fald på 1 meter. 
3.2.2 Runde enheder skal forsynes med minimum en plan liggeflade, så de kan håndteres i et automatisk sorteringsanlæg.

3.3 Porcelæn, glas, teknisk udstyr, herunder fladskærme, computer-, it-, laserudstyr og andre skrøbelige varer, skal emballeres i en kraftig yderemballage (papkasser eller andet transportegnet emballage). Den indre emballage skal bestå af tætsiddende, stødabsorberende materiale (ved teknisk udstyr skal det være formstøbt). Emballagen skal passe til indholdet. Alle hulrum skal fyldes med et velegnet materiale til at beskytte indholdet. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.4 Skade forårsaget af rystelser på interne komponenter, der ikke er fikseret optimalt under distribution, dækkes ikke af dao.

3.5 Glasemballerede varer og varer med flydende indhold, skal sendes i en yderemballage, der er velegnet til distribution med dao. Der skal anvendes en indre emballage, der beskytter varerne mod ydre påvirkninger, og som absorberer og forhindrer evt. udsivning fra varerne. Afsender skal sikre, at der ikke kan ske forskydning, tryk eller stød, hverken genstandene imellem eller mellem indholdet og pakkens yderemballage.

3.6 I tilfælde af skade på pakker, der risikerer at skade personer, materiel eller andre pakker, forbeholder dao sig retten til at destruere indholdet.

3.7 dao distribuerer ikke og erstatter ikke:
3.7.1 Kontanter.

3.7.2 Farligt gods.

3.7.3 Levende eller døde dyr.

3.7.4 Våben og våbendele samt aktiv/inaktiv ammunition eller eksplosive elementer, der kræver særlig tilladelse at transportere.

3.7.5 Letfordærvelige varer, herunder fødevarer, frostvarer, planter mv.

3.7.6 Varer som har været påfyldt væsker eller som fortsat indeholder væsker (fx autodele).

3.7.7 Varer, som det strider mod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande (fx kopiprodukter, medicin, ulovlige rusmidler o.lign.)

3.7.8 Uemballeret gods eller gods, som ikke er egnet til pakkedistribution.

3.7.9 Indhold, som det strider mod gældende sanktionslove at distribuere. Sanktionslove omfatter alle love, forskrifter og vedtægter, der pålægger lande, enkeltpersoner eller enheder sanktioner (herunder handelsrestriktioner og økonomiske sanktioner), herunder uden begrænsninger de sanktioner, der pålægges af FN, EU og EU-medlemsstater.

3.8 dao kan afvise eller afbryde distributionen ved mistanke om ovennævnte. Konstateres overtrædelser, vil pakken blive returneret til afsender mod evt. ekstra afregning herfor, eller overgivet til relevant myndighed.

3.9 Afsender er forpligtet til at erstatte ethvert direkte eller indirekte tab, som påføres dao, dao's underleverandører eller andre kunder som følge af indhold nævnt under punkterne ovenfor og ethvert direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelig emballering, jf. pkt. 3.2-3.6.

3.10 dao er ikke forpligtet til at undersøge, om pakken indeholder varer oplistet i pkt. 3.7 eller til at undersøge, hvorvidt emballeringen er tilstrækkelig.

4. Betaling

4.1 Afsendelse af pakker via en daoSHOP kan alene ske ved brug af en forudbetalt label købt hos dao eller en samarbejdspartner.

4.1.2 For pakker afsendt på en erhvervsaftale sker distribution iht. gældende pris- og gebyrliste, medmindre andet er skriftligt aftalt. Prislisten kan til enhver tid rekvireres hos dao.

4.1.3 For pakker afsendt på en erhvervsaftale skal betaling ske 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er skriftligt aftalt. Afsender må ikke foretage modregning i dao’s fakturaer.

4.2 dao refunderer ikke det allerede betalte beløb ved returnering af pakker.

4.3 Ved køb af dao-label eller en daoE-LABEL via hjemmesiden eller app’en gives samtykke til øjeblikkelig levering. Dermed bortfalder fortrydelsesretten under forbrugeraftaleloven.

4.4 Ved køb af dao-label eller daoE-LABEL via hjemmesiden eller app’en tilbyder dao - i tilfælde af udbetaling af erstatning - at udbetale denne til skadelidte, såfremt afsender af pakken tillader dette.

 

5. Reklamation

5.1 Anmeldelse af skade/manko skal ske skriftligt til dao - via dao’s hjemmeside for labels købt på hjemmesiden eller app’en eller via omdeling.info for erhvervskunder.

5.2 Der gælder følgende frister for reklamation:

5.2.1 Ved skade på eller manko i indhold skal afsender eller modtager reklamere til dao inden for 5 hverdage efter levering, idet samtlige krav ellers fortabes.

5.2.2 Ved manglende eller forsinket levering skal afsender eller modtager reklamere til dao senest 3 måneder fra afsendelsesdato. dao må søge efter en pakke i op til 10 hverdage regnet fra dagen for efterlysning.

5.3 dao skal have fotos af beskadigede pakker. Findes der ikke fotos, skal modtager kunne stille den beskadigede pakke klar til afhentning på leveringsadressen/modtagers adresse i original emballage. Er dette ikke muligt, mister afsender og/eller modtager retten til erstatning.

5.4 Hvis den beskadigede pakke flyttes fra leveringsadressen/modtagers adresse, før det har været muligt for dao at besigtige pakken, bortfalder retten til erstatning.

 

6. Uanbringeligt gods

6.1 dao bortskaffer uanbringeligt gods (hvor det ikke har været muligt at fastslå rette ejermand) efter 90 dage.

 

7. Forældelse

7.1 Ved skade på eller manko i pakker skal der anlægges retssag mod dao inden 1 år fra leveringsdato.

7.2 I andre tilfælde (bortkomst, forsinkelse m.m.) skal retssag anlægges mod dao inden 1 år fra den dag, hvor tabet tidligst kunne konstateres.

 

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 dao er ansvarlig for pakken fra denne er modtaget i en daoSHOP (fra første scanning eller manuel kvittering) eller afhentet på afsenders adresse (fra første scanning), og til pakken er leveret jf. pkt. 2.4, eller indtil dao berettiget afbryder distributionen.

8.2 dao’s ansvar er begrænset til følgende:

8.2.1 dao erstatter bortkomst eller beskadigelse af pakkens indhold med erstatning af pakkens dokumenterede værdi, dog maks. op til 1.000 kr. pr. pakke ekskl. fragt.

8.2.1.1 Værdiansættelse sker som følgende:

8.2.1.1.1 Nye varer værdiansættes til den dokumenterede kostpris ekskl. moms.

8.2.1.1.2 Brugte varer værdiansættes til den aktuelle omsætningsværdi eller den dokumenterede kostpris, hvor den laveste værdi er gældende.

8.2.2 dao kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forhold nævnt i pkt. 3. Hvis tab i forbindelse med bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse skyldes handlinger eller undladelser fra afsenders eller modtagers side, er dao under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig.

8.3 Ved forsinkelse på mere end 10 hverdage fra den forventede leveringsdato, erstatter dao kun fragtprisen for den forsinkede pakke.

8.4 dao erstatter ikke skade på temperaturfølsomme varer, der beskadiges, går til grunde eller kvalitetsforringes, som følge af temperaturudsving.

8.5 dao erstatter ikke yderemballage.

8.6 dao erstatter ikke kontanter, gavekort, lodsedler, billetter, skrabelodder og lignende værdipapirer (eksempelvis ihændehaverpapirer, tilbud til licitation, noterede papirer og aktier).

8.7 dao erstatter ikke indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste eller andre tab. dao er ikke ansvarlig for tab eller forsinkelse som følge af omstændigheder, der kan karakteriseres som force majeure, arbejdsstandsning, strejke, krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer, cyberangreb m.v.

8.9 Udbetaling af erstatning for hel/delvis bortkomst kan betinges af, at modtager underskriver en erklæring på tro og love om ikke at have modtaget den pågældende pakke.

 

9. Persondata

9.1 Det er afsenders ansvar at sikre, at de af dao ønskede persondata, er korrekte og lovligt kan anvendes af dao. Læs mere om hvordan dao behandler persondata her.

 

10. Værneting

10.1 Alle tvister om disse Handelsbetingelser skal afgøres efter dansk ret.

10.2 Retten i Kolding skal som første instans være værneting for alle tvister mellem dao og afsender i henhold til disse Handelsbetingelser, medmindre andet følger af ufravigelige regler.

Som forbruger kan du også reklamere ved at rette henvendelse til os via vores kontaktformular.

Hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du klage til Center for Klageløsning og herefter Forbrugerklagenævnet. Nærmere oplysninger kan du finde her: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/til-forbrugere/

Du kan også via EU Kommissionens klageportal finde yderligere oplysninger:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage